رسیدگی به ۹۵ درخواست در ملاقات مردمی رئیس کل دادگستری استان زنجان

درخواست حذف این مطلب
رئیس کل دادگستری زنجان در ملاقات مردمی به درخواست های مراجعین از قبیل: اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مرخصی زندانی، تسریع در رسیدگی و تقاضای عفو و بخشودگی و... رسیدگی کرد.